โรงพยาบาลส่งเสรินสุขภาพตำบลบางรักน้อย บ้านบางประดู่

ที่ตั้ง
หมู่ 6 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ประวัติ
บ้านบางประดู่เป็นหมู่บ้านที่ 6 ออกมาจากตำบลไทรม้า
ความสำคัญ
เพื่อการเข้าถึงเรื่องสุขภาพของระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนสังคม ทุกคนต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงเรื่องสุขภาพของตนเองและครอบครัว

Advertisements

ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรบางรักน้อย

ที่ตั้ง
ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ประวัติ
เป็นจุดเด่นของพื้นที่เอื้อต่อการพัฒนาและสนองนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีการเน้นให้มีการพัฒนาเมืองตามหลักการบริหารแบบบูรณการอย่างยั่งยืน

ความสำคัญ
สวนทุเรียนตำบลบางรักน้อย มีชื่อเสียงมากด้านรสชาติ และเป็นสวนอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 

 

ที่ตั้ง
สถานีอนามัยบ้านบางรักน้อย หมู่ 3 ตำบล บางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ประวัติ
ได้รับการบริจาคที่ดินจาก นายกรอง ทองเกิด มีเนื้อที่ 200 ตารางวา ได้งบประมาณสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สถานีอนามัยได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2533 เดิมเป็นอาคารตึกใต้ถุนสูง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2536 ได้ทำการต่อเติมตัวอาคารชั้นล่างด้วยเงินบำรุง และเงินบริจาค และได้รับเงินบริจาคในการทำรั้วคอนกรีตล้อมรอบตัวอาคารสถานีอนามัย และได้ต่อเติมอาคารด้านหลังด้วยเงินบริจาค ยังคงสภาพอยู่ถึงปัจจุบันนี้
ความสำคัญ
เป็นที่รักษาผู้ป่วยและเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนบางรักน้อย

ศูนย์ทุเรียนเพื่อการท่องเที่ยว

  ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 55/2 หมู่ 2 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  ประวัติ
เป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์ ปี 2548
ดำเนินงานโดย นาง ไสว ทัศนียเวช
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
  ความสำคัญ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นที่จำหน่ายผลไม้ชนิดต่างๆ มีทุเรียนเป็นจุดสำคัญ

ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ

ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ

 


ที่ตั้ง
ซอยช้าง หมู่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ประวัติ
เปิดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2547
โดยนาย ชาญชัย สุนทรมัฎฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ความสำคัญ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นที่จำหน่ายพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

 

วัดบางรักน้อย

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านบางรักน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา

ประวัติวัดบางรักน้อย

ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.2351 ไม่ทราบนามประวัติผู้สร้าง แต่มีเรื่องเล่าขานเป็นตำนานว่า มีเศรษฐีชาวมอญอพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาได้ตามสมเด็จพระเจ้าตากสินมาตั้งถิ่นฐาน เศรษฐีผู้นี้มีภรรยา 2 คน แต่ไม่มีบุตรสืบทอดมรดกแห่งตนจึงได้สร้างวัดไว้ให้ประกอบศาสนกิจของสงฆ์โดยมีวัดที่ท่านเศรษฐีสร้างไว้ 3 วัด คือ 1.วัดบางรักใหญ่ เป็นวัดของเมียหลวง 2.วัดบางรักน้อย เป็นวัดเมียน้อย 3. วัดดาวดึงส์ สร้างสำหรับตัวเอง  และในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้บวชอยู่ที่นั่นจนถึง    แก่กรรมและวัดนั้นก็กลายเป็นวัดร้างไม่มีผู้ใดบูรณะ

 

ความสำคัญ

เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน และที่สำคัญคือ เป็นที่ปฏิบัติของบุคคลทั่วไปที่สนใจจะบวชชีพราหมณ์ หรือ บวชพราหมณ์