เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา ของ กศน.ตำบลบางรักน้อย

ก่อนจะเป็น กศน. ตำบลบางรักน้อย มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนราชพฤกษ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2548  เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นที่โล่ง ซึ่งเป็นอาคารไม้ของศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ ซอยช้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี  ใช้เป็นสถานที่พบกลุ่มนักศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ และจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย

จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พบสภาพปัญหาที่เชื่อมโยงหรือสะท้องถึงข้อจำกัดในการใช้ ศูนย์การเรียนชุมชนเป็นกลไกส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนเพียงรูปแบบเดียว ได้แก่ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ด้านการศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ กศน.ตำบลเป็นกลไกขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน  ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กล่าวมานั้นเป็นเหตุผลความจำเป็นรองรับการจัดให้มี กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. จึงมีนโยบายการให้ดำเนินการจัดตั้ง กศน.ตำบลทั่วไปประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้แล้วเสร็จ ตามหนังสือสำนักงาน กศน.  ที่ ศธ 0210.02/3267 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 เรื่อง การดำเนินงาน กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. โดยเลขาธิการ กศน. (นายอภิชาต จีระวุฒิ) ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม. ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนในทุกตำบลเป็น กศน.ตำบล

ดังนั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรี ได้จัดทำตามนโยบายของ สำนักงาน กศน. โดยมีการจัดทำแผนการเปิด กศน.ตำบลแต่ละแห่งในพื้นอำเภอเมืองนนทบุรี   กศน.ตำบลบางรักน้อยได้ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนราชพฤกษ์เป็น กศน. ตำบลบางรักน้อย  และได้มีการกำหนดพิธีเปิด กศน.ตำบลอย่างเป็นทางการ ในวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553 โดยมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายประเวทย์  กลั่นอด เป็นประธานในพิธีเปิด กศน.ตำบลบางรักน้อย และมีคณะกรรมการ กศน.ตำบล  เครือข่ายมาร่วมในงานพิธีเปิดในครั้งนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: