Category Archives: ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรบางรักน้อย

ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรบางรักน้อย

ที่ตั้ง
ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ประวัติ
เป็นจุดเด่นของพื้นที่เอื้อต่อการพัฒนาและสนองนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีการเน้นให้มีการพัฒนาเมืองตามหลักการบริหารแบบบูรณการอย่างยั่งยืน

ความสำคัญ
สวนทุเรียนตำบลบางรักน้อย มีชื่อเสียงมากด้านรสชาติ และเป็นสวนอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี

Advertisements